Visie

Ieder kind komt met vele mogelijkheden en kwaliteiten op aarde, al groeiende zoekt het zijn weg en bouwt aan zijn eigen toekomst.
Wij, ouders en leerkrachten, mogen het kind begeleiden in zijn ontwikkeling tot vrij mens.

In de klas streven wij ernaar om een gezonde omgeving en een ademend dagritme te bieden zodat ieder kind zich naar beste vermogen kan ontwikkelen. Iedere leerkracht krijgt de ruimte om de lesstof en het pedagogisch handelen naar eigen inzicht en vanuit eigen kracht vorm te geven.

De ontwikkelingsfase van het kind is de leidraad in wat we aanbieden. Leerstof zien wij als ontwikkelingsstof en niet als een doel op zich.

Kennen of weten is één ding. Om kennis werkelijk tot een levend denken te brengen is er handeling en ervaring nodig. Kinderen zijn van nature experimenteel en zitten lang niet zo vast in denkpatronen als wij volwassenen. Krijgt een kind de mogelijkheid om uit te proberen, te falen en opnieuw te beginnen, dan zal wat hij daarmee leert van veel grotere waarde zijn dan wat er in woorden wordt overgebracht.

Om tot een gezonde en levende leeromgeving te komen verbinden wij ons als leerkrachten met de kinderen, met de lesstof en de antroposofie. Wekelijks creëren wij ruimte voor studie, oefening en waarneming. Door zo samen op weg te gaan willen wij onszelf steeds weer vernieuwen en ontwikkelen opdat wij vanuit inspiratie onze lessen en pedagogiek kunnen vormgeven.

Opvoeding is zelfopvoeding, daar werken wij graag aan!

Onderwijsideeën

Kleuters
In de leeftijd van 0 tot 7 jaar leren de kinderen zich thuis voelen in hun eigen lichaam, zij maken van daaruit contact met hun directe omgeving en hun verzorgers.
Gedurende de eerste zeven jaar krijgt het jonge kind steeds meer controle en sturing over het eigen lichaam en komt de grote beweeglijkheid tot rust, het vermogen om zelf de omgeving vorm te geven neemt toe. Dit legt de basis om in de volgende fase tot leren te kunnen komen.
Voor jonge kinderen in de peuter- en kleuterklassen is er veel ruimte voor vrij spel waarin eigen initiatieven en de fantasie tot bloei kunnen komen. Terugkerende ritmes in de opbouw van de dag, de week en het jaar ondersteunen het kind in zijn groeiproces. Verzorging van de omgeving en het eten, voedende verhalen en liederen, vieringen van jaarfeesten en het beleven van de ons omringende natuur helpen het kind om zich in al zijn levenskracht te ontwikkelen.

Onderbouw
In de onderbouw, vanaf ongeveer 7 jaar, gaan de kinderen aan de hand van de leerkracht de wereld in. Zowel aan de omgeving als in het eigen innerlijke leven worden vele nieuwe kwaliteiten en gevoelens ontdekt. De buitenwereld wordt groter, de binnenwereld rijker. Dit uit zich in groeiende individualiteit van ieder kind. In de groep is het een sociale leerweg om met elkaar samen te werken en tegelijkertijd de eigenheid van jezelf en de ander ruimte te geven.
De vertelstof en het leerplan ondersteunen de kinderen op deze weg in de onderbouw. Kunstzinnig en ambachtelijk werk spelen een belangrijke rol bij het verwerken en verdiepen van de lesstof.
De leerkracht kijkt met tegenwoordigheid van geest naar wat de groep en de individuele kinderen nodig hebben en speelt hier op in door middel van het lesaanbod.
Door zich te verdiepen in de onderwerpen die aan bod komen in de periodelessen krijgt de leerkracht een verbinding met de inhoud van de stof, dit stelt hem of haar in staat om vanuit eigen enthousiasme de lesstof over te brengen aan de kinderen.

Bovenbouw
Vanaf ongeveer 14 jaar nemen de jonge mensen een nieuwe stap, ze gaan hun eigen mening vormen en zoeken naar wegen om zichzelf neer te zetten in de wereld, er wordt een aanzet gemaakt tot het vinden en verwezenlijken van de eigen idealen.

Participatie

Eén van de verbindingen die je als ouder aangaat met onze school is via de stroom van geld. Door de ouderbijdrage aan ons worden de leerkrachten in staat gesteld om in hun levensbehoeftes te voorzien. Dit geeft hen de energie en kracht om zich in te zetten voor gezond onderwijs aan de kinderen.
Besef dat je hiermee niet alleen een daad verricht voor je eigen kind, maar ook voor de andere kinderen, ouders én de leerkrachten.

Enkele keren per jaar organiseren we een ouderavond of -middag. Door samen te komen en te spreken over de inhoud van ons onderwijs en organisatorische zaken gaan we een verbinding aan met elkaar en vormen wij de kring die om de kinderen heen staat. Deze kring is van groot belang voor de kinderen en de school.

Gedurende het jaar vinden er allerlei jaarfeesten, open dagen en een markt plaats. Iedere inzet van ouder, leerkracht en kind draagt bij aan de vreugde. Bijdragen kunnen zijn in de vorm van helpen organiseren, coördineren, lekkers bakken of helpen met het aankleden en inrichten van ruimtes.

Heb je een warm hart voor onze school? Draag dit uit naar de mensen in je omgeving opdat steeds meer mensen de weg naar Waldorfschool Zeevonk kunnen vinden.

Bouwen, creëren, verbinden

Willen wij de kinderen helpen in hun ontwikkeling tot wereldburger, willen wij hen helpen om hun plek in te nemen in een grotere gemeenschap, in de maatschappij, dan zullen wij dit ten eerste moeten voorleven.

Als leerkrachten werken wij met leraarzelfbestuur. Wij hebben ervoor gekozen om ons met elkaar te verbinden in een CV. Wij willen verantwoordelijk zijn voor de school in al zijn aspecten, op pedagogisch-, financieel- en organisatorisch vlak. Daarnaast nemen wij wekelijks de ruimte om ons door middel van studie en ontmoeting te verbinden met de antroposofie, de ontwikkeling van het kind en de mens als geheel.

Wij vertrouwen erop dat er vanuit de oudergroep expertise en bereidheid tot ondersteuning is. Met leerkrachten en ouders willen we taakgroepen vormen die de belangen van de school behartigen.

Samen, ouders en leerkrachten, staan we om de kinderen heen en geven vorm aan de omgeving waarin wij ons allen bewegen.
Ieder draagt bij in vrijheid en naar eigen vermogen.